logo

gnb banner
  • 붉은보석
  • 로도스도 전기 온라인
  • 거울전쟁 신성부활
팝업 창 닫기
팝업 내용
공지사항
공지사항
8135 [성장 가속 업데이트 기념 GM 이벤트 1주차 당첨자 안내] 등록일 2024-05-08 17:39
작성자 붉은보석 조회수 722

 

 

 

 

모험가 여러분, 안녕하세요. 붉은보석입니다.

 

2024 4 25일부터 진행된 [성장 가속 업데이트 기념 GM 이벤트] 1주차 당첨자를 안내해드립니다.

당첨된 모든 모험가 여러분들께 감사와 축하를 드립니다.

 

■ 누적 출석 이벤트 당첨자안내

- 기간: 2024 4 25() ~ 2024 5 5()

누적 출석 7일 이상 (30)

GM의 특별한 선물상자 1

ghost*****

tmfg*****

jjb4***

dydg*****

wkss*****

qwe4***

omeng*****

do8*****

cho*****

pwo*****

ehdd*****

junh*****

mvp*****

jin*****

ror*****

remem*****

ciu***

rlfh***

wja3***

jang*****

ysc6***

min*****

dlst***

rmf***

suru*****

dkfltme*****

cpzmg*****

ela*****

rkd6*****

2719***

누적 출석 5일 이상 (50)

GM의 선물상자 1

alsr*****

qhr*****

blue*****

adne***

yhct*****

dusr***

park*****

hoyou*****

gus***

dbsd***

dnflf*****

hul*****

koc*****

n_6916f*****

wnwhd*****

ib8***

sown***

usy*****

act***

gks*****

kty***

kir*****

ckdan*****

wow***

qls***

ddong*****

flowerrai*****

eowkd*****

sky***

minsu*****

kjon*****

rlat*****

dis*****

jung*****

wooh*****

one4*****

shaw***

wogm*****

bests*****

rheh*****

wnsg*****

jko*****

cms9***

dlsw***

pjw0***

rkdwn*****

hosu*****

hhp1***

tlsgh*****

jin1*****

누적 출석 3일 이상 (100)

리플렉팅 샤드[E] 1

joyo*****

qkrwl*****

jj9***

munsa*****

tjdc***

qkrqh*****

mbc8***

chlw*****

gldo***

mdqhd*****

tjdwn*****

hyoj***

kooh***

qkehd*****

wjdw*****

k565***

k892***

creat*****

eor*****

yei***

wol*****

cjswp*****

ibtk*****

grav***

xotlr9*****

asu*****

nojin*****

kty8***

pac*****

gytj*****

hjs7***

hcol*****

jin8***

msk*****

gmlwn*****

kdh0*****

djaw*****

yhj9***

zc6*****

jood***

hsw1***

wotjr2*****

ksk8*****

kimky*****

dudal*****

ty5***

cf5***

pot***

cjfg***

chu*****

shane*****

zzz7***

ehdnj*****

drago*****

jye***

rladk*****

thfl***

hong6*****

dhkdrms0*****

bcw0***

ljo4***

lio*****

sis1***

gyeong*****

sdan*****

eho1***

qkrdp*****

ksw1***

psh3***

gkrr*****

hon*****

fhe***

csa3***

lar9***

doreen21*****

wnsq***

bos*****

add*****

slrla*****

vone***

won***

goo*****

suboso*****

qqww*****

osy4***

kgw9***

ham*****

my3***

km8***

kdhk*****

fbrms*****

papi***

21pp***

xodi*****

xlq***

sia_beaut*****

bug***

sk5*****

hk99***

e21e***

 

■ 당근 소비 이벤트 당첨자안내

- 기간: 2024 4 25() ~ 2024 5 5()

당근 2,000개 또는 네이버 캐시 200,000원 이상 (10)

포탈 스피어 파워 키트[3시간] 6

제련 코팅제 Ⅱ 1

헬리오스 코쿤[E] 2

pkm2***

theo*****

skdi***

hosh*****

kks*****

hara***

g2g***

tidn***

wol*****

vhv*****

당근 1,000개 또는 네이버 캐시 100,000원 이상 (20)

포탈 스피어 파워 키트[3시간] 4

헬리오스 코쿤[E] 1

jill*****

lees*****

lcm7***

dhks*****

devi*****

dbflf*****

man*****

dkwos*****

sdh9*****

ideal*****

tun*****

yoy*****

ldy1***

qqu*****

par*****

jjoow*****

ske*****

yooj***

ghdt***

sns*****

당근 500개 또는 네이버 캐시 50,000원 이상 (30)

포탈 스피어 파워 키트[3시간] 2

dptmvk*****

ccca*****

zzdlw*****

ksw*****

433*****

Fres*****

cnal*****

dbs*****

qkr*****

qkqk*****

dh3*****

ksy4***

ekf*****

sks*****

don*****

oar*****

dkd*****

kph***

rlq*****

elvo*****

xem*****

zzz*****

ilyr***

rmsc*****

hyu*****

kwo*****

isp***

dls*****

ghdru*****

sangh*****

당근 300개 또는 네이버 캐시 30,000원 이상 (50)

포탈 스피어 파워 키트[3시간] 1

hake*****

rlg*****

kot8***

sun*****

fmqj***

wjdr***

sata*****

bsc5***

cjhw*****

wjs***

since*****

hong6*****

kis*****

aceh*****

ppp*****

vip7***

bull***

todk*****

dj8*****

zaqz***

scv1***

ism9*****

ehd*****

fo***

msms*****

gks5***

chy*****

hks*****

digh***

fro*****

tyc*****

sec***

nan*****

wlsgu*****

cjfg***

moo*****

actt***

krw3***

rnl*****

hui0***

linw***

aut*****

rkq*****

kimshin*****

n_uduy8*****

bhw2***

dyd***

hosu*****

cjft***

rheh*****

 

튜토리얼 지원 당첨자 안내

- 기간: 2024 4 25() ~ 2024 5 5()

튜토리얼/미션북 완료 (100)

작은 마법 배낭

chs*****

wndu*****

zero***

cjhw*****

dkwo*****

wngu*****

elan*****

dh32*****

cms2***

jmjk*****

mon*****

ham*****

dma***

dyd*****

aph*****

tmdd*****

ysy_0*****

wal1***

ehfe***

jjhw*****

tjtkd*****

gusd***

mvpsta*****

wlgp***

jha*****

swel*****

znff*****

siwoo*****

jin0***

yhj***

qwe*****

hye*****

hcol***

tos***

kyun*****

tmdg*****

kiro***

kgh*****

dhfvpf*****

dh6***

eorn*****

skyl***

qkr*****

audw*****

g7g***

23q*****

sdg4***

thfwk*****

nyjw*****

zcxv***

yhw9***

tun*****

seca***

tjrgh6*****

youngahch*****

ruda***

trf*****

gskqu*****

sun2***

chwe*****

hwaa1*****

micke*****

dpd*****

shar*****

aodr*****

ass*****

qhr*****

don*****

ighl***

scrol*****

bukc***

es4***

qore*****

junt***

worl*****

nyo0***

k10***

mint*****

koci*****

oh6*****

ejrdk*****

dada*****

thsg***

oper***

mag*****

qws***

fnx***

dhksl9*****

qnfdm*****

dvo***

erwin_sd*****

ekaqo*****

hosu*****

fmth*****

ybr7***

alsg*****

nkw0***

skele*****

lsm803*****

gmlw*****

 

디멘션 허브 돌파 당첨자 안내

- 기간:  2024 4 25() ~ 2024 5 5()

누적 4회 이상 클리어 (30)

포탈 스피어 교환권[E]

qkrx*****

hseu*****

kil*****

rkdwn*****

gsf***

tjsd*****

ran*****

lemo*****

pchc***

bhayan*****

km8***

ch3***

iski*****

dudd*****

jsjj*****

qmffn*****

kyo*****

gusr***

lsh7***

don*****

689*****

rloveh*****

luf***

scele*****

ela*****

dld*****

kkj*****

joon***

gia2***

rldnd*****

누적 2회 이상 클리어 (50)

날쌘 발걸음의 배지

hosu*****

lsm8*****

smreh*****

dlr*****

dhksl9*****

anj***

cha***

jintlsghk*****

dlt***

wodn*****

xcx*****

dhfv***

tjdr*****

m4lea*****

o199*****

sky***

dleh*****

elwm***

sun*****

redc***

hnhj***

skdn*****

Ckrgk*****

wkf***

fdyon*****

choi*****

wlgp***

chonz*****

read***

gldo***

slrla*****

hoon***

sws***

duaw*****

sien***

whdgk*****

rany*****

ruh0*****

tras*****

dunhi*****

yesu***

eud***

stel***

wjdgm*****

rmsen*****

phi*****

dbtl*****

Dav*****

tlv*****

ckh6***

※ 이벤트 보상은 계정 당 1회에 한하여 지급됩니다.

※ 이벤트 보상은 5월 8일 정기 점검 중 지급이 완료되었으며, 장바구니에서 확인하실수 있습니다.

 

 

 

 


 

이전글-다음글-목록
다음글 [점검 후 데이터 유실 현상 안내]
이전글 [5월 8일(수) 정기점검 안내]